Kohanemise ja lõimumise infokiri

jaanuar 2023

Hea partner!

 

Sinu ees on uue aasta esimene kohanemis- ja lõimumisvaldkonna infokiri. Alustame uut aastat infoga avanenud taotlusvoorudest, sekka veidi statistikat ja muud kasulikku infot. 

 

Nagu ikka, oleme tänulikud sinu tagasiside eest! Küsimuste ja ettepanekutega infokirja teemal võib endiselt kirjutada aadressil julia.amor@kul.ee

 
 
 

Taotlusvoorud

Taotlusvoor „Rahvusvähemuste kultuuriseltside toetus 2023“

 
 
 

Integratsiooni Sihtasutus kuulutas välja taotlusvooru, mille eesmärgiks on aidata kaasa rahvusvähemuste keele ja kultuuri säilitamisele ja tutvustamisele Eestis. 


Taotlejaks võib olla Eestis registreeritud mittetulundusühing, kelle põhikirja-järgne tegevus on seotud rahvusvähemuste kultuuri säilitamise ja arendamisega. 

 
 

Taotlusvooru eelarve on  83 050 eurot. Ühele taotlusele antav maksimaalne summa on 6000 eurot.

 

Taotluste esitamise tähtaeg on 13.02.2023 kell 23:59. Toetuse taotlemine toimub Kultuuriministeeriumi toetuste menetlemise infosüsteemi kaudu aadressil https://toetused.kul.ee/et/login

 

Taotlusvooru lisainfo on leitav siit: https://integratsioon.ee/taotlusvoor-rahvusvahemuste-kultuuriseltside-toetus-2023

 

Taotlusvooru infotund toimub 02.02.2023 kell 15:00 Rävala pst 5, Tallinnas. Võimalik on osaleda ka veebi kaudu Teams keskkonnas. Infotund toimub eesti keeles. Vajadusel selgitused vene keeles. Infotunnile palume eelnevalt registreeruda aadressil raili.pihlamagi@integratsioon.ee. 

 

Taotlusvoor „Toetus Ukraina sõjapõgenikest kuni 19-aastastele noortele ukraina keele ja kultuuri säilimiseks“


Ka selle taotlusvooru korraldaja on Integratsiooni Sihtasutus. Toetuse andmise eesmärgiks on tagada kuni 19-aastastele Ukraina sõjapõgenikest noortele Eestis võimalused hoida sidet ukraina keele- ja kultuuriruumiga kogukondlike tegevuste kaudu. Toetust antakse projektile, mille raames korraldatakse ukraina keele ja kultuuri õpet ja/või ukrainakeelseid kultuurisündmusi koostöös ukraina kultuuriseltside, eesti vabaühenduste, kultuuri- või mäluasutuste või raamatukogudega ja/või antakse välja ukrainakeelset laste- ja noortekirjandust.

 

Taotlusvooru eelarve on 100 000 eurot. Taotletava toetuse maksimaalne summa on 15 000 eurot taotluse kohta.

 

Taotluste esitamise tähtaeg on 09.02.2023 kell 23.59. Toetuse taotlemine toimub Kultuuriministeeriumi toetuste menetlemise infosüsteemi kaudu aadressil https://toetused.kul.ee/et/login

 

Taotlusvooru lisainfo siin: https://integratsioon.ee/taotlusvoor-toetus-ukraina-sojapogenikest-kuni-19-aastastele-noortele-ukraina-keele-ja-kultuuri

 
 
 

Taotlusvoor „Väliseesti kultuuriseltside toetus"

 

Selle taotlusvooru eesmärgiks on aidata kaasa välismaal tegutsevate eesti kultuuriseltside tegevusele ja Eesti kultuurisündmuste vahendamisele ning Eesti riigiga ühtekuuluvustunde kujundamisele väliseesti kogukondades.

 

Taotlusvoorust toetatakse kultuursündmuste korraldamist väliseesti kogukondades, Eesti kultuurikollektiivide ja loomeinimeste kultuurivahetust väliseesti kogukondadega, temaatiliste õppepäevade ja seminaride korraldamist, väliseesti kultuurikollektiivide osalust Eesti kultuuri suursündmustel, piirkondlikel laulupäevadel ja folkloorifestivalidel, jms. 

 

Taotlusvooru eelarve on 44 000 eurot. Ühele projektile antav toetus on maksimaalselt 4000 eurot. Taotlusvooru abikõlblikkuse periood on 01.01.2023 - 31.12.2023.

 

Taotluste esitamise tähtaeg on 06.02.2023 kell 23:59 (Eesti aja järgi). Digitaalselt allkirjastatud või allkirjastatud ja skannitud taotlus koos lisadega esitatakse elektrooniliselt aadressil taotlus@integratsioon.ee märgusõnaga „Taotlusvoor väliseesti kultuuriseltside toetus“. 

 

Taotlusvooru lisainfo: https://integratsioon.ee/taotlusvoor-valiseesti-kultuuriseltside-toetus-1

 

Eesti väliskogukondade väljaannetele suunatud

toetusprogramm 2023. aastal


Toetusprogramm on ellu kutsutud ja rahastatud Eesti välisministeerimi poolt, läbiviijaks on KÜSK. Programmi raames saab küsida toetust tegevusteks, mis toetavad Eesti väliskogukondade väljaannete jätkusuutlikkust rahvuskaaslaste kogukondades uudiste ja informatsiooni vahendamisel, Eestiga ühtekuuluvustunde tugevdamisel ning eesti keele või kultuuri hoidmisel ja arendamisel.

 

Toetusprogrammis makstav maksimaalne toetus taotluse kohta on 7 000 eurot. Sellele lisaks saab taotleda kuni 3000 eurot arengueksperdi/konsultandi kaasamiseks, kes nõustab ühingut kogu projekti vältel, aitamaks saavutada projekti eesmärki. Projekti abikõlblikkuse periood on 1. jaanuar – 31. detsember 2023. 

 

Taotluse esitamise tähtaeg on 30.01.2023 kell 15.00 (Eesti aja järgi) aadressile kysk@kysk.ee.

 

Taotlusvooru lisainfo: https://kysk.ee/taotlejale/toetused-vabauhendustele/taotlusvoorud/veajal23/

 

Üritused

Ida-Virumaa kultuurifoorum

 

22. veebruaril toimub Jõhvi kontserdimajas järjekordne, juba 10. Ida-Viru Kultuurifoorum. Kultuurifoorum on koostööplatvorm, mis aitab kaasa koostöövõimaluste tekkele ja toetab piirkonna arengut, püüab leida hariduse, kultuuri, majanduse, ettevõtluse, lõimumise kokkupuutepunkte. Kultuurifoorumi programm valmib peagi, jälgige infot Kultuuriministeeriumi kodulehel ja sotsiaalmeediamanalites. 

 

Koolitused

Kandideeri pärimusinkubaatorisse!

 

Eesti Folkloorinõukogu ootab vähemusrahvuste folkloorirühmi kandideerima pärimusinkubaatorisse, mille eesmärgiks on toetada rühmi mitmekülgsete esinemiskavade loomisel ja esitlemisel. Inkubaatorist saavad kasu kõik need, kes tahavad laiemale publikule tutvustada oma päritolumaa folkloori, kuid seni on puudu jäänud oskustest, teadmistest või julgusest. Hoogne ja enesekindel folkloorikava on täiuslik visiitkaart tutvustamaks oma rikkalikku rahvuskultuuri nii Eestis kui võõrsil.

 

Inkubaatoris on rühmadele toeks parimad eksperdid, kes suunavad, aitavad, jagavad nõuandeid ja kogemusi. Ajavahemikus veebruarist juunini toimub kokku 7 temaatilist koolituspäeva. 

 

Osalemiseks tuleb saata osalejate nimekiri ja oma rühma tutvustus, mis peegeldab muuhulgas eelnevat kogemust oma kodukandi pärimusega tegelemisel, aadressile info@folkloorinoukogu.ee. 

 

Sooviavaldusi osalemiseks oodatakse kuni 5. veebruarini 2023. 

 

Lisainfot leiad SIIT.

 
 
 

Statistika

Riikliku kohanemisprogrammi Settle in Estonia

osalejate arv mitmekordistus

 
 

Lõppenud aastal mitmekordistus riikliku kohanemisprogrammi Settle in Estonia töömaht.

 

Eestis tähtajalise elamisloa ja -õigusega välismaalastele mõeldud koolitusprogrammi osalejate arv ulatus möödunud aastal pea 2 500 inimeseni. Tulenevalt Ukraina sõja eskaleerumisest kasvas nõudlus rahvusvahelise kaitse saajatele mõeldud koolituste järele.

 
 
 

Uue sihtrühmana lisandusid ajutise kaitse saajad, kellest ligi 13 000 täiskasvanut on juba läbinud neile kohustusliku kohanemiskoolituse.

 

Rohkem statistikat ja lisainfot leiad pressiteatest ja blogist

 

Kust otsib välismaalane infot Eestis toimuva kohta?

 

Kuidas jõuab oluline info Eestis elava välismaalaseni? Olgu see eelmisel aastal Eestisse jõudnud Ukraina sõjapõgenik või mõned aastad siin elanud uussisserändaja mõnest kaugemast või lähemast riigist, on neil vaja riigipoolset infot õiguste, kohustuste ja teenuste kohta, samuti uudiseid ja muud kasulikku, mis aitab Eestis paremini hakkama saada. Tegime väikese kokkuvõtte peamistest välismaalaste eelistatud infokanalitest, aluseks Akkadian agentuuri tehtud uuring ja ajutise kaitse saanud põgenike küsitluseandmed.

  • Peamisteks uudistekanaliteks on ERR, Delfi ja Postimees. Inglisekeelset infot saadakse ka Estonian World portaalist. Trükimeediast mainitakse venekeelset Postimeest, väiksemal määral kohalikke lehti.
  • Väga palju infot liigub läbi sotsiaalmeedia. Facebook'i kõrval on kasutuses ka Telegram, Youtube, Instagram. Jälgitakse temaatilisi gruppe, samas antakse palju infot edasi inimeselt inimesele.
  • Riigiasutuste infot otsitakse nii nende lehekülgedelt sotsiaalmeediast kui ka veebilehtedelt. Teatakse ka riigiinfoportaale nagu eesti.ee, kriis.ee, newinestonia.ee, settleinestonia.ee, jne.
  • Uudiskirjad on samuti kasulikud! Vastustes on välja toodud nii linnade-valdade, ülikoolide, kui ka tööandjate omad. 
 
 
 

Koostööettepanek

MTÜ VeniVidiVici on tegutsenud üle 10 aasta, organiseerides 7.-12. klasside õpilastele mitteformaalseid tegevusi, mis toetavad eesti ja vene emakeelega noorte ühistegevusi ja lõimumist, eesti keele kui teise keele õpet.

 

Eesmärke täidetakse nelja peamise tegevuse kaudu:  

  • Eesti-sisesed õpilasvahetused kestvusega üks kuni neli nädalat; 
  • neljanädalane (virtuaalne) keelepraktika;
  • inspiratsioonipäev eesti ja vene emakeelega noortele; 
  • keelelaagrid.

VeniVidiVici ootab koostööle kõiki Eesti üldhariduskoole, kes soovivad arendada enda õpilaste sotsiaalseid oskuseid, toetada õpilaste eesti keele kui teise keele õpet ning luua võimalusi eesti ja vene emakeelega noorte ühistegevusteks. Rohkem infot SIIT.

 

Saame tuttavaks

Kultuurilise mitmekesisuse asekantsler on Eda Silberg

 
 
 

Eelmise aasta novembrist alustas kultuurilise mitmekesisuse asekants-lerina tööd senine kultuurilise mitmekesisuse osakonna juhtaja Eda Silberg.  

 

Asekantsler korraldab lõimumise, sealhulgas kohanemise valdkonna arengusuundade väljatöötamist ja elluviimist.

 
 

Samuti on tema ülesanne Eestis elavate vähemusrahvuste ja hõimurahvaste kultuurielu arenguks vajalike tingimuste loomine ning väljaspool Eestit elavate rahvuskaaslaste kultuurielu ja -tegevuse arendamise toetamine.

 
 
 

Kultuurilise mitmekesisuse osakonnajuht on Olga Sõtnik

 
 

Alates 23. jaanuarist töötab kultuurilise mitmekesisuse osakonna juhatajana Olga Sõtnik, kes varasemalt vastutas ühise meediaruumi eest.

 

Osakonnajuhataja töötab tihedas koostöös kultuurilise mitmekesisuse asekantsleriga, tagades osakonna ülesannete sujuva ja tõhusa täitmise olles inspireeriv ja toetav juht oma tiimile.

 
 
 

Lisaks vastutab ta Euroopa Liidu struktuurifondide ning ka teiste võimalike rahastusallikate lõimumisvaldkonda puudutavate meetmete väljatöötamise ja rakendamise eest.

 
 
 

Kohanemisprogrammi infokanalid

 

Kultuuriministeeriumi infokanalid